EXISTENTIELLA SAMTAL

Samtal med existentiell inriktning omfattar ett helhetsperspektiv,  tar hela människans existens i beaktande och inbegriper alla aspekter av den mänskliga existensen. Utgångsläget är varje individs unika livsvärld och de fyra existensdimensioner;  fysisk, social, personlig och andlig. Inom varje dimension befinner vi oss i ständig utveckling, i rörelse mellan polariteter såsom hopp och förtvivlan, glädje och sorg, meningsfullhet och meningslöshet. Men ibland kan vi fastna i någon pol, känna att något är fel eller att något skaver inom oss. Vi kan också plötsligt drabbas av ohälsa eller av yttre faktorer som vi inte råder över, behöver stöd i processen eller hjälp att komma vidare.

Existentiellt synsätt pekar på att vårt mående är sammanlänkat med sättet vi lever på – lever vi inte väl mår vi inte bra. Och vice versa. Kriser, dilemman, olika former av skav och ångest betraktas som en del av vardagen samtidigt som de innehåller möjligheter till förändring. Lidande såväl som lycka har sin plats i tillvaron och lika värde i form av insikt och kunskap. Det är ett hoppfullt synsätt så till vida att det alltid finns möjlighet att förändra, ompröva och omdefiniera, såväl sättet att leva på som synen på sig själv. Existentiella samtal hjälper dig att komma i rörelse, finna ny riktning och mening i livet.

Existentiella samtal passar dig som önskar –

  • hjälp och stöd i en kris-situation
  • fördjupad insikt om dig själv och dina erfarenheter
  • skapa en större känsla för mål och mening i ditt liv
  • öka dina frihetsgrader, se möjligheter och göra mer aktiva val
  • förbättra relationen, till dig själv och andra
  • kommunicera tydligare och sätta ord på din inre värld
  • komma i närmare kontakt med dina känslor
  • utforska ett specifikt dilemma eller problem

För dig. Existentiell terapi, vägledning eller coaching. Ett samtal kan ha olika fokus beroende på vad du har för behov av hjälp. Terapi sker vanligtvis under en längre period och handlar oftast om en längtan efter ökad förståelse och fördjupad insikt om ens liv eller bearbetning av en allvarlig kris. Vägledning kan passa då krisen eller frågeställningen är av mildare art. Coachingen i sin tur är en mer konsultativ samtalsform där fokus kan vara en speciell frågeställning eller ett dilemma. Tillsammans kommer vi överens om en form som passar just dig. Ibland räcker några få samtal, i andra fall är en längre kontakt mer gynnsam.

För företag. Psykoterapi i sig är inte avdragsgillt då det faller inom ramen för Socialstyrelsens vård och psykologisk behandling. Samtal som debiteras företaget kan ske i form av konsultation, handledning och coaching, vilka är avdragsgilla samt belagda med 25 % moms. En del arbetsgivare ser existentiella samtal för sina anställda som friskvård och ersätter upp till 10 samtal. Detta kan även gälla ditt försäkringsbolag om du har intyg från din företagsläkare. Jag erbjuder även samtal och handledning inom kommun, näringsliv och privat sektor.

Sekretess. Som leg. psykoterapeut lyder jag under Socialstyrelsens riktlinjer för psykologisk behandling, vilket bland annat innebär att jag följer dess etiska riktlinjer och arbetar under sekretess.

VÄLKOMMEN ATT MAILA FÖR INFORMATION OM LEDIGA SAMTALSTIDER
Jag arbetar helt privat och har ej vårdavtal. Pris efter överenskommelse.
Mail: elisabeth.serrander@gmail.com