EXISTENTIELLA SAMTAL

Samtal med existentiell inriktning omfattar ett helhetsperspektiv,  tar hela människans existens i beaktande och inbegriper alla aspekter av den mänskliga existensen. Utgångsläget är varje individs unika livsvärld bestående av fyra existensdimensioner; en fysisk, social, personlig och ideal. Inom varje dimension befinner vi människor oss i ständig utveckling, i rörelse mellan polariteter såsom hopp och förtvivlan, glädje och sorg, meningsfullhet och meningslöshet. Men ibland kan vi fastna i något, känna att något är fel eller att något skaver inom oss. Vi kan också plötsligt drabbas av ohälsa eller av yttre faktorer som vi inte råder över, behöver stöd i processen eller hjälp att komma vidare.

Existentiellt synsätt pekar på att vårt mående är sammanlänkat med sättet vi lever på – lever vi inte väl mår vi inte bra. Och vice versa. Kriser, dilemman, olika former av skav och ångest betraktas som en del av vardagen samtidigt som de innehåller möjligheter till förändring. Lidande såväl som lycka har sin plats i tillvaron och lika värde i form av insikt och kunskap. Det är ett hoppfullt synsätt så till vida att det alltid finns möjlighet att förändra, ompröva och omdefiniera, såväl sättet att leva på som synen på dig själv. Existentiella samtal hjälper dig att komma i rörelse, finna ny riktning och mening i livet.

Existentiella samtal passar dig som önskar

  • få hjälp och stöd i en kris-situation
  • fördjupad insikt om dig själv och dina erfarenheter
  • skapa en större känsla för mål och mening i ditt liv
  • öka dina frihetsgrader
  • förbättra relationen, till dig själv och andra
  • kommunicera tydligare och sätta ord på din inre värld
  • komma i närmare kontakt med dina känslor
  • synliggöra dina möjligheter och göra mer aktiva val
  • utforska ett specifikt dilemma eller problem

För dig. Existentiell terapi, vägledning eller coaching. Ett samtal kan ha olika fokus beroende på vad du har för behov av hjälp. Terapi sker vanligtvis under en längre period samt syftar till fördjupad kunskap om dig själv och din situation. Vägledning och coaching är en mer konsultativ samtalsform där fokus ligger på din nuvarande situation, en speciell frågeställning eller dilemma. Tillsammans kommer vi överens om en form som passar just dig. Ibland räcker några få samtal, i andra fall är en längre kontakt mer gynnsam.

För ditt företag. Psykoterapi i sig är inte avdragsgillt då det faller inom ramen för vård och psykologisk behandling. Samtal som debiteras företaget kan ske i form av konsultation, handledning eller coaching, vilka är avdragsgilla samt belagda med 25 % moms. En del arbetsgivare ser existentiella samtal för sina anställda som friskvård och ersätter upp till 10 samtal. Detta kan även gälla ditt försäkringsbolag om du har intyg från din företagsläkare.

Sekretess. Som leg. psykoterapeut lyder jag under Socialstyrelsens riktlinjer för psykologisk behandling, vilket bland annat innebär att jag arbetar under sekretess. Jag har inte vårdavtal utan arbetar helt privat. Pris efter överenskommelse.

VÄLKOMMEN ATT MAILA FÖR INFORMATION OM LEDIGA SAMTALSTIDER
Jag arbetar helt privat och har ej vårdavtal. Pris efter överenskommelse.
Mail: elisabeth.serrander@gmail.com

LÄS ARTIKELN FILOSOFI VÅR NYA TERAPI

Artikeln skriven av Gertrud Dahlberg, journalist, samtalsterapeut och certifierad existentiell coach, som intervjuar Elisabeth Serrander om existentiell psykoterapi.