EXISTENTIELLT

Vad innebär det att vara människa, hur lever man ett gott liv och vad är meningen med det hela? Den existentiella filosofin och psykologin handlar om människans grundläggande villkor och hur du som individ ska hitta ett sätt att förhålla dig till dem.

Existentiell filosofi utforskar vad som är ett gott liv och hur det ska levas. Frågan har funnits med som en röd tråd under årtusenden, alltifrån den österländska filosofin till den västerländska där de gamla grekerna Sokrates, Platon och Aristoteles lade grunden för reflekterandes konst. Den moderna existensfilosofin utgår främst från den tyska och franska filosofin, med företrädare såsom Sören Kierkegaard (Danmark) Martin Heidegger, Edmund Husserl, Emanuel Levinas, Maurice Merleau-Ponty, Hannah Arendt, Jean-Paul Sartre och Simon de Beauvoir. De har alla bidragit med kunskaper om människans möjlighet att leva hållbart – i fackböcker, romaner, film och poesi. Grundtanken är att vi människor stiger in i livet i ett bestämt ögonblick och i en bestämd situation – en familj, en kultur, en tidsanda och med en given kropp.  Inget av detta har vi valt men måste förhålla oss till under resten av våra liv. Sådana är de grundvillkor som vi människor delar, menar existensfilosoferna – men vi har också frihet, förmåga att förändras, kapacitet att välja, handla och har därför möjlighet att reparera, omdefiniera och ompröva våra liv. Vi är, som allting annat i världen, i ständig rörelse.

Existentiell psykologi utforskar människans livsfrågor utifrån ett filosofiskt, etiskt och andligt perspektiv. Redan i början av 1900-talet inspirerades psykologer och psykoanalytiker av existensfilosoferna och överförde deras tankar till praktisk livskonst. Fokus är på den enskilda människans liv och utveckling med utgångspunkt i hennes aktuella situation; vad individen tänker om tillvaron och vilka grundantaganden hon utgår ifrån. Stor vikt läggs vid den egna viljan och förmågan att bestämma, förändra, omdefiniera och ompröva sin situation. Den existentiella psykologin söker hela tiden undvika att sjukdomsförklara företeelser som hör till livet och dess villkor. Problem betraktas i stället som reaktioner på grundläggande existentiella utmaningar, vilka varje människa ställs inför under livets gång. Det kan handla om kris och utveckling, frågan om livets mening, sjukdom och hälsa, ensamhet och gemenskap, val och frihet, dödens realitet och möjligheten att finna livsmod och livskraft.

Existentiell terapi utgår från det existentiella synsättet att det goda livet inte kommer av sig själv. Tanken är att vi mår som vi lever, och mår vi inte bra så lever vi mindre väl. Människans kastadhet innebär att vi får en grundform och vissa förutsättningar som ett resultat av arv och miljö men att vi också skapar oss livet igenom via värdegrundade val och handlingar. Vi är därigenom medskapare av vår personlighet, vi kan göra val och icke-val, prioritera och välja bort. Handlingar definierar oss och vi skördar dess konsekvenser. Förhållningssättet under det existentiella klientarbetet riktas mot utforskande, dialog och förståelse. Målet är ökad insikt om personliga ställningstaganden såväl som hur tillvaron lagts upp. Terapin tar sin utgångspunkt i den unika individens livsvärld med dess 4 dimensioner; den fysiska, sociala, privata och den andliga, eller ideala. Inom den existentiella psykologin och psykoterapin finner vi företrädare såsom Rollo May, Irvin Yalom, Emmy van Deurzen, Ernesto Spinelli  och Bo Jacobsen.

LÄS ARTIKELN FILOSOFI VÅR NYA TERAPI av Gertrud Dahlberg, journalist och certifierad existentiell coach, som intervjuar Elisabeth Serrander.

EXISTENTIELLA RESURSER FÖR DEN NYFIKNE

Filosofi i Sverige. Olika universitet specialiserar sig på olika former av filosofi. I Sverige är det Södertörns högskola som har den starkaste inriktningen på existentiell filosofi. Här hittar du filosofer som Hans Ruin, Fredrik Svenaeus och Jonna Bornemark. Här finns också utbildningen Det existentiella samtalet, 30 hp på halvfart, en högre orienteringskurs i existentiell filosofi och psykologi som initierades av SEPT. På Mälardalens högskola kan den som har en grundutbildning inom vården  från och med hösten 2017 läsa kursen Existentiell vägledningockså den 30 hp. I den senare ingår både filosofi, psykologi och praktik i form av handledning av utbildningsklienter. Sällskapet för existentiell psykoterapi, erbjuder en avancerad nätbaserad utbildning, motsvarande totalt 60 hp, i form av moduler, se SEPTs akademi.

Psykologi i Sverige. Den existentiella psykologin kom till Sverige i början av 2000-talet och under en period gick det att utbilda sig till leg. existentiell psykoterapeut på Linköpings Universitet. Numera så måste du först utbilda dig inom traditionell psykoterapi, ansöka om legitimering via Socialstyrelsen och sedan gå en kompletterade utbildning, se ovan. Du kan därefter ansöka om auktorisering via SEPT, med vilken du har behörighet att kalla dig för leg. existentiell psykoterapeut/psykolog eller vägledare. Mer info finner du hos SEPT, Sällskapet för existentiell psykoterapi.

I världen. Den existentiella psykologin har många grenar. Förutom den brittiska som företräds av existentiella psykoterapeuter som Emmy van Deurzen, Ernesto Spinelli och Mick Cooper så finns bland annat Logoterapi (Victor Frankl), Dasein-analys (Martin Heidegger), Humanistisk/existentiell psykoterapi(Rollo May) och Meaningtherapy (Paul Wong, Joel Vos). Utanför Sverige ligger existentiell psykologi till grund för olika former av psykoterapi. I London finns till exempel flera utbildningar. På NSPC, Master New School of Psychotherapy and Counseling, London, vilket är Emmy van Deurzens institut, ges kortkurser, konferenser och utbildningar i existentiell psykoterapi och coachning upp till masternivå. Du kan också läsa existentiell psykologi på Regent’s university som bland annat ger kursen i Advanced Diploma Existential Psychotherapy.

Ledande existentiella psykologer och psykoterapeuter, internationellt

Martin Adams, existentiell psykoterapeut, docent, England.

Mick Cooper, existentiell humanistisk psykolog, forskare, England.

Emmy van Deurzen, existentiell psykoterapeut, professor, England.

Bo Jacobsen, existentiell psykolog, professor, Danmark.

Kirk Schneider, existentiell-humanistisk psykoterapeut, USA.

Dan Stiwne, existentiell psykolog, docent, Sverige.

Paul Wong
, existentiell psykoterapeut, Kanada.

Anders Dreaby, existentiell psykoterapeut,  Danmark.

Alfries Längle, Österrike,   existentiell psykoterapeut, Österrike.

Sascha Smith, existentiell coach NSCP, England.

Ernesto Spinelli, existentiell psykoterapeut, professor, England.

Existentiella psykoterapeuter i Sverige. Se  SEPT yrkeslistor