KURSER/UTBILDNINGAR

Intresse för livsfrågor och behov av existentiella samtal ökar allt mer. EXIs kurser ger dig som praktiker fördjupad kunskap och kompetens om det existentiella perspektivet samt ökad förståelse för kopplingen mellan mänskligt liv, hälsa och hållbarhet. Kurser ges återkommande i vår vackra kurslokal, sker på skräddarsydda uppdrag  eller i samverkan med andra aktörer. EXI:s kurser ger grundläggande kunskaper i existensfilosofi, existentiell psykologi och psykoterapi, existentiell människosyn och fenomenologisk metodik. EXI erbjuder egen kursverksamhet, skräddarsyr uppdragsutbildningar och samarbetar med andra aktörer såsom SEPT, Karolinska Institutet, Stockholms Universitet och Mälardalens Högskola.

EXI. Existentiell coaching är en form av samtal med rötter inom den existentiella psykoterapin. EXI introducerade existentiell coaching i Sverige i samarbete med SEPT 2014 samt startade utbildning i metoden året därpå. Samtal med existentiell inriktning efterfrågats allt mer. Är du certifierad coach  (ICF (International Coach Federation och EMCC European Mentoring and Coachning Council), är leg. psykoterapeut eller har en grundläggande terapeutisk utbildning, är det av värde att komplettera med denna inriktning. EXIs utbildning ger dig grundläggande kunskap i konsten att föra samtal på filosofisk och fenomenologisk grund som du därefter kan integrera med din nuvarande praxis. Genom föreläsningar, litteraturstudier, seminarier och grupparbeten fördjupas din existentiella kompetens. Utbildning omfattar 10 dagar med fysiska träffar fördelat på två terminer. Praktiskt klient-arbete under handledning i grupp sker under den sista terminen. Endast uppdragsutbildning.

KURSSTARTER HÖSTEN 2020
I SAMARBETE MED ANDRA AKTÖRER: 

Introduktionskurs i existentiell vägledning och terapi, Stockholm

SEPT. En tre dagars introduktionskurs i existentiell filosofi, psykologi och terapi. Utbildningen riktar sig främst till personer med vägledande arbetsuppgifter och till terapeuter med olika utbildningsbakgrund, men även andra med fördjupat intresse kan delta. Kursen omfattar studier av grunderna för det existentiella synsättet samt dess praktiska tillämpning inom rådgivande, vårdande och behandlande verksamheter på områden som psykoterapi, medicin, skola och socialt arbete. Särskilt studeras den existentiella terapins relevans för bemötande av personer utsatta för såväl livskriser som traumatiska kriser, nedstämdhet, utmattningsreaktioner och sorg.
För mer info: Se SEPT:s Akademi

Fördjupningskurs i existentiell vägledning och terapi, Stockholm

SEPT. Fördjupningskurs under tre dagar med fokus på ökad kunskap om den existentiella metodiken, teman och frågeställningar. Deltagare i fördjupningskursen skall ha en god grund i existensfilosofi, existensens psykologi och existentiell vägledning och terapi, minst genom deltagande i någon av SEPT:s tidigare tredagars introduktionskurser. För den som vill finns möjlighet att i fördjupningskursen ta med egna klientärenden för diskussion. Kursen kan, för dem som önskar, examineras via hemskrivning där ett existentiellt tema lyfts fram och diskuteras.
 För mer info: Se SEPT:s Akademi

Existentiell vägledning, 30 hp.
I samarbete med Mälardalens Högskola, Västerås

MDH. Hösten 2021. En fristående kurs på avancerad nivå om 30 hp, fyra delkurser som ges på halvfart under ett år. Under den första delkursen Människan i världen introduceras existensfilosofi som ett möjligt sätt att förstå människan i det nutida samhället. Under den andra delkursen Humanistisk och existentiell psykologi presenteras olika teorier och begrepp som är viktiga för att förstå människan som en varande, blivande och meningsskapande unik person i gemenskap med andra människor. Under den tredje delkursen Existentiell vägledningsmetod presenteras fenomenologiskt inriktad samtalsmetod och andra redskap som kan användas i existentiellt vägledningsarbete, samt perspektiv på återhämtning, hållbarhet och etik. Under den fjärde delkursen Tilllämpad existentiell vägledning genomför den studerande ett eget existentiellt vägledningsarbete under grupphandledning. Intresseanmälan till kursansvarig:  tomas.kumlin@mdh.se.  Läs mer på högskolans hemsida. Se SEPT:s Akademi

Existentiell vägledning och terapi, specialist utbildning för psykologer, Göteborg

Psykologos. Höst 2019-vår 2020. Psykologos arrangerar i samarbete med SEPT (Sällskapet för existentiell psykoterapi) en utbildning för psykologer i existentiell vägledning och terapi. Utbildningen består av fyra delkurser (moduler), varav samtliga är ackrediterade av Psykologförbundet som fördjupningskurser inom psykologisk behandling/psykoterapi. Kurserna kan även komma att tillgodoräknas som breddkurs, beroende på varje STP-psykologs individuella studieplan och vilka kurser STP-psykologen har gått tidigare. Kurserna kan också, i vissa fall, utifrån bedömning av övriga meriter, räknas som fördjupningskurser inom andra specialiseringar.